Beth i’w wneud yn Eryri

Lle gwych i aros er mwyn archwilio Gogledd Cymru

Hyd yn oed o bell mae mynyddoedd Eryri’n syfrdanol yn eu harddwch tawel, ond beth am geisio dringo un ohonynt? Bydd yn tynnu eich anadl am ddau reswm – y dringo serth i’r copaon mawreddog ac hefyd oherwydd golygfeydd syfrdanol y dyffrynnoedd, y bryniau, yr arfordir a’r clogwynni.

Mae’n wir nad oedd Gogledd Cymru’n lle poblogaidd i fynd ar wyliau yn y gorffennol ond mae hynny’n newid yn gyflym iawn. Ewch i chwilio’r ardal eich hun ac fe ddewch ar draws gymunedau lleol cryf sy’n ymfalchïo yn eu hanes; diwylliant ac iaith a gyrhaeddodd Prydain oddeutu 1,000 Cyn Crist; cestyll ac adfeilion sy’n orlawn â hanes a chwedloniaeth a’r math o olygfeydd syfrdanol sy’n gwneud i chi ofyn i chi’ch hun pam na ddaethoch yma o’r blaen.

Ac yma yng nghalon y Parc Cenedlaethol, Gwesty’r Oakeley Arms yw’r lle perffaith i aros ar gyfer archwilio atyniadau Eryri a’r gweithgareddau sydd ganddi i’w cynnig.

Efallai eich bod yn ffansïo gwyliau anturus yn Eryri neu efallai y byddai’n well gennych ymlacio a chymryd pethau’n arafach? Beth bynnag yw eich dymuniad, mae toreth o bethau i’w gweld a’u gwneud felly gwelwch ein hatyniadau gorau yng Ngogledd Cymru isod.
Os byddwch angen cyngor neu gymorth gydag unrhyw rai o weithgareddau neu atyniadau’r ardal, bydd unrhyw un o’n staff yn hapus i’ch helpu.

Ar Antur

Efallai mai Eryri yw’r chwaer fawr yn y gadwyn mynyddoedd yma, ond peidiwch ag anwybyddu’r copaon garw cyfagos, Cadair Idris, Cnicht, y Moelwyn, Tryfan a’r Carneddau – dyma rai o’r mynyddoedd eraill sydd werth eu dringo i’r brig.

Ac os yw dringo at gopa mynydd ychydig yn rhy anturus yna mae bron i 1,500 milltir o lwybrau cyhoeddus yn y parc cenedlaethol, felly mae’n siŵr y bydd taith gerdded yno sy’n addas i chi.

Gallwn drefnu i dywysydd eich helpu gyda’ch taith gerdded yn y mynyddoedd neu’r bryniau, neu beth am archwilio’r coedwigoedd hardd a’r darnau gwych o gefn gwlad sydd o amgylch yr Oakeley Arms? Rhowch gynnig ar un o’n teithiau cerdded a argymhellwn sy’n gadael yn syth o’r gwesty.

Ac i bobl ar gefn beic, beth am y sialens fwyaf? Lon Las Cymru yw llwybr beicio gorau Cymru, yn ymestyn am 250 o filltiroedd o Fôn i Gaerdydd. Mae’n eich cymryd dros dair cadwyn o fynyddoedd a thrwy ddau barc cenedlaethol gwahanol felly gewch chi ddim golygfeydd gwell na’r rhain. Mae’r llwybr yn pasio gerllaw’r Oakeley Arms ac mae croeso cynnes iawn bob amser i bobl ar feic. Rydym yn cynnig lle diogel i storio beiciau ac ystafell sychu ar gyfer unrhyw ddillad neu daclau gwlyb.

Ac os ydych yn un mawr am golff, mae dau glwb golff o’r safon uchaf nepell o Westy’r Oakeley Arms. Mae un yn faes golff rhyngwladol adnabyddus gyda golygfeydd gwych o’r arfordir, ac mae Clwb Golff Porthmadog yn faes ar bwys y traeth gyda golygfeydd dros Fae Ceredigion.

TEULU

Zip World
Mae gan Zip World nifer o safleoedd yng Ngogledd Cymru sy’n cynnig pob math o atyniadau, o’r weiren wib gyflymaf yn y byd i barciau trampolîn tanddaearol a thrên gwib yn y fforest. Os ydych eisiau gwefr, byddai un o brofiadau Zip World yn siŵr o’ch plesio. www.zipworld.co.uk

Rheilffordd Ffestiniog
Y rheilffordd annibynnol hynaf yn y byd. Bydd plant mawr a bach fel ei gilydd yn caru’r trenau stêm sgleiniog a’r daith drwy brydferthwch Eryri. Ac nid Rheilffordd Ffestiniog yw’r unig drên bach ffantastig yn yr ardal. Edrychwch yma hefyd – Rheilffordd Ffestiniog. Byddwch yn gweld trenau stêm hefyd yn Fairbourne a Llyn Tegid. I gael rhagor o wybodaeth am holl drenau stêm Cymru edrychwch ar The Great Little Trains of Wales.

Rheilffordd Mynydd Eryri
Y ffordd fwy hamddenol o gyrraedd copa’r Wyddfa! www.snowdonrailway.co.uk

Gelli Gyffwrdd
Llwyth o weithgareddau hwyliog i gadw’r plant yn hapus drwy’r dydd, yn cynnwys trên gwib y Ddraig Werdd sy’n cynhyrchu mwy o ynni nag y mae’n ei ddefnyddio! www.greenwoodforestpark.co.uk

Mynydd Gwefru
Dewch i ymweld ag un o orsafoedd ynni hydro-electrig mwyaf yr ardal. Mae’r ganolfan ymwelwyr yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i blant sy’n hoffi dysgu am bethau newydd, oll gyda mynyddoedd gwych Llanberis yn gefndir iddo. www.fhc.co.uk/electric_mountain

Parc Anifeiliaid Gypsy Wood
Dewch i ymweld â’r anifeiliaid a chanfod y tylwyth teg yn y parc anifeiliaid hyfryd yma www.gypsywood.co.uk

Go Ape (Coed-y-Brenin)
Bydd eich mwncïod bach wrth eu boddau gyda’r antur yma’n uchel yn y coed yng nghalon y fforest (dros 10 oed yn unig) www.goape.co.uk

Glassblobbery
Er bod yr enw’n rhyfedd, mae hi werth ymweld â’r stiwdio yma i wylio pobl yn creu cerfluniau a chrefftau gwydr o bob math. www.glassblobbery.com

Hanesyddol a Diwylliannol

Ogofâu Llechi Llechwedd
Antur danddaearol a chipolwg ar fywyd caled cloddwyr llechi’r 19eg ganrif.

Cestyll Edward I
I ddod â brwydr waedlyd i ben gyda Chymry gwrthryfelgar y 15fed ganrif, adeiladodd Edward brenin Lloegr gylch o gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dal i sefyll ar ôl 600 mlynedd. Gallwch ymweld ag un ohonynt, neu â phob un ohonynt os dymunwch – Caernarfon, Biwmares, Harlech a Chricieth www.cadw.wales.gov.uk

Portmeirion
Rhyfeddol neu ryfedd; hyfryd neu gythryblus; Cymreig neu Eidalaidd? Mae Portmeirion yn bentref yng Nghymru sydd â dwy hunaniaeth, ond mae un peth yn sicr – bydd y tirlun swrrealaidd a’r awyrgylch heddychlon yn aros yn hir yn eich cof.  www.portmeirion-village.com

Gerddi Bodnant 
Un o’r gerddi gorau yng Nghymru, gyda golygfeydd gwych dros Eryri a Bryniau Clwyd. www.bodnantgarden.co.uk

Bedd Gelert
Cewch ddysgu’r stori hynod drist am gi ffyddlon tywysog o Gymru ac archwilio pentref tlws Beddgelert.

Byddai’n amhosibl i ni gynnwys popeth yma, ond gallwch weld manylion toreth o atyniadau eraill yn Eryri ar wefannau gwybodaeth i dwristiaid Croeso Cymru